1.   Definició de l’activitat i lleis aplicables.


Les presents Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular les relacions contractuals entre Ship Quik, S.L. i els clients, i seran aplicables i a ells qualsevol persona física o jurídica que contracti amb l’operador se sotmeti. Per tant, les següents referències i regles s’aplicaran a l’activitat i seran filials d’aquests GTC:
 
1.1 Ship Quik, S.L. és una societat mercantil domiciliada al Tarter Residencial 1º3º , AD100 Sant Pere del Tarter – Principado de Andorra, constituïda d’acord amb la legislació d’aquest país, i inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra el 29/01/2021 amb el Número d’Inscripció: 19876, Llibre: S-317, Foli: 261-270 i, per tant, amb subjecció a les lleis d’aquest principat. L’activitat de l’empresa és la d’Operador de Transport, en la forma definida en la Llei del Principat d’Andorra, nº4/2015 de 15 de gener sobre el transport de mercaderies, que preveu i autoritza activitats de mediació en el transport sigui quina sigui la seva modalitat, dins o fora de l’estat d’Andorra, i convoca l’Operador de Transport mediador. L’empresa disposa de les autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.  

L’activitat empresarial de l’operador és proporcionar als clients una gamma d’empreses de transport diferents, disposades i ubicades a la seva base de dades, perquè el client pugui triar quina d’elles s’adapta millor a les seves necessitats de transport; des de la perspectiva de la Llei de Transport, es tracta d’una activitat de mediació contemplada i definida en ella. L’Operador té obert i posseeix un portal web com a instrument a través del qual es realitza el contracte de transport. L’adreça d’aquest portal https://ship-quik
 
1.2 Altres  lleis aplicables.  
 
Com que la contractació es realitza a través d’un  lloc web, s’aplicarà la Llei 20/2014 de “Contractació electrònica i operadores que desenvolupin la seva activitat econòmica en un espai digital”.  
Molts dels clients del vaixell Quik, S.L. seran consumidors. Així, és lògic contemplar i sotmetre a la “Ley 13/2013 de 13 de Junio de competència efectiva i protecció del consumidor”, especialment al que es legisla en el seu Títol IV.
La referència a la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades decaràcter personalés una referència obligatòria per establir la forma de tractament de les dades personals dels clients i establir els canals decomunicació adequats perquè puguin exercir els seus drets.


2    Definició de termes.


En aquestes Condicions Generals de Contractació s’utilitzen els següents termes amb el següent significat:
 
·      Operador logístic/operador detransport: intermediari que, per compte del client, facilita el contracte de transport entre aquest últim i el transportista real; en aquest GTC es troba Ship Quik, S.L.
 
·      Transportista otransportista: empresa que realment realitza el transport, recull la mercaderia de les mans del carregador o del carregador, i es compromet a lliurar l’enviament al destinatari en destinació. També s’anomena transportista efectiu. 
 
 
·      Enviament: paquet o paquet realitzat pel client, o el carregador, o el carregador i lliurat al transportista per al transportista i el lliurament al destinatari.
 
·      Enviamentinternacional: aquell que té el seu origen i destinació en diferents estats.
 
·      Client: S’entén per client com la persona física o jurídica que té la necessitat de transportar un enviament d’un lloc a un altre i contracta la intervenció d’un transportista a través del portal de Ship Quik, S.L;en conseqüència és la contrapartida del contracte de mediació amb l’Operador de Logística o Transport amb el transportista efectiu. El client pot acumular el caràcter de carregador, consignador, importador, exportador o destinatari.
 
·      Carregador: Qui contracta la intervenció de l’operador i el transport com a interessat; normalment equival al client.
 
·      Carregador: Qui lliura físicament la mercaderia al transportista en el lloc on comença el transport; normalment és el client o transportista.
 
·      Destinatari: Persona designada pel client a qui el transportista real ha de lliurar l’enviament.

3 Contractació amb clients.


3.1 L’Operador ha arribat a acords amb les diferents empreses de transport (transportistes) que ofereix en el seu Portal Web,  de manera que realitzin materialment el transport dels enviaments dels clients de l’Operador. L’activitat de l’Operador es canalitza a través d’una aplicació informàtica (web) d’elaboració pròpia, que posa a disposició del client les diferents empreses de transport perquè siguin escollides pel client segons el preu del transport, les característiques de l’enviament i la disponibilitat horària o la facilitat d’origen i destinació. A través de la mateixa aplicació informàtica es comunica a l’operador l’elecció realitzada pel client i es posa en contacte directament amb el client per recollir l’enviament i transportar-loala seva destinació. L’operador també fa un seguiment de l’enviament. El propi programa produeix les etiquetes mínimes necessàries (client i destinatari) perquè el client s’adhereixi a l’enviament de manera visible. És l’operador qui produeix la factura al client; I també és ell qui paga al transportista. La sol·licitud d’un servei de transport i la seva conformitat en els termes del WP acredita la celebració d’un contracte de transport amb l’empresa escollida pel client i la seva conformitat amb aquests GTC.
 
3.2 Els transportistes que col·laboren amb Ship-Quik poden variar.
 
3.3 Per garantir un millor ús del lloc web es recomana utilitzar els següents navegadors:
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari d’Apple
 
3.4 El preu del servei es prepara i comunica al client a través de la mateixa aplicació informàtica en el moment en què rep les diferents característiques de l’enviament.  El preu s’ha d’abonar a través del WP en el moment en què l’Operador hagi acceptat la comanda, per qualsevol dels següents mitjans de pagament:
 
Targeta bancària de crèdit o dèbit, Visa, Mastercard, American Express, Dinners Club, Google pay, Bizum..
 
3.5 El client pot ser qualificat com a VIP, en arribar a un acord comercial personalitzat amb Ship-Quik.
 
3.6 El client VIP no s’aplicarà al pagament per enviament, sinó mitjançant liquidació i factura el dia 5 de cada mes, que es farà càrrec del cost dels enviaments realitzats durant el mes anterior.
Depenent de la qualificació, el Client VIP tindrà bonificacions sobre el preu dels serveis.
 
3.7 L’operador només reconeixerà els drets a la persona que hagi estat acceptada i actuada com a client, independentment de qui sigui el titular de la mercaderia i que tingui dret a disposar d’aquests o que tingui dret a ser indemnitzada.


4 Presentació i limitacions a les mercaderies per al transport.


4.1 Ship Quik, S.L. és un operador logístic intermedi en el transport internacional de paqueteria.
 
Tots els enviaments han de complir amb les característiques i limitacions que cada transportista ha establert per als enviaments: dimensions, pes i volum; per això es demana al client les característiques de l’enviament per facilitar a aquesta empresa transportista que accepti aquestes característiques.  
 
4.2 Llevat que l’Operador ho autoritzi expressament, cap de les següents mercaderies podrà ser objecte d’un enviament:
 
–       Aerosols.
–       Animals, vius o morts.
–       Armes, escopetes d’aire comprimit, rèpliques d’armes, municions.
–       Articles peribles.
–       Articles prohibits per l’Organització d’Aviació Civil Internacional.
–       Objectes robats o adquirits il·legalment.
–       Bitllets o bitllets de loteria.
–       Qualsevol tipus de bateria.
–       Diners / monedes / efectiu / xecs / monedes / monedes falses.
–       Mobiliari.
–       Mudances i semblants.
–       Mobiliari.
–       Equipatge que no està degudament empaquetat en una caixa o lligat per protegir les nanses i rodes de les maletes.
–       Explosius / Petards.
–       Extintors.
–       Joies, metalls preciosos, bitllets, títols de portador, or o plata i altres objectes de valor.
–       Obres d’art, culturals o de gran interès per al patrimoni nacional.
–       Cadàvers i restes humanes.
–       Estupefaents i substàncies psicotròpiques, qualsevol tipus de droga.
–       Materials explosius (incloent munició inert o en blanc), inflamables (alcohol, perfum) radioactius o corrosius. (En general, mercaderia de regularització de l’ADR).
–       Objectes que per la seva naturalesa o embalatge puguin suposar un perill per als transportistes, el sòl, la resta de la mercaderia o que puguin causar qualsevol altre dany durant el transport.
–       Productes falsificats.
–       Material radioactiu o corrosiu.
–       Medicaments (inclosos amb la prescripció d’un metge).
–       Mercaderies perilloses i productes il·legals en el comerç.
–       Mostres biològiques.
–       Pneumàtics o llantes de pneumàtics mitjançant les empreses de transport Zeleris i/o CBM.
–       Obscè o immoral.
–       Passaports / Permís de conduir / Llicències / DNI / Targetes de crèdit.
–       Pornogràfic.
–       Recanvis o components de qualsevol tipus de maquinària industrial.
–       Segells de col·lecció.
–       Substàncies tòxiques i inflamables.
–       Tabac.
–       Articles prohibits en serveis air/express:
–       Begudes alcohòliques (cervesa, vi, begudes fermentades, licors, intermedis).
–       Alcohol etílic (pur o contingut en altres productes).
–       Combustibles, combustibles, olis minerals, lubricants.
–       Conceptes exempts d’indemnització/reclamació:
–       Mobles de més de 40 kg de pes, ja siguin reals o volumètriques, tenint en compte el més gran dels dos. Només tindran una indemnització si estan embalats en un marc de
–       fusta totalment tancada sobre un palet, si s’envien sense aquesta protecció la responsabilitat és exclusiva del carregador / client.
–       Recanvis per a motos i cotxes o qualsevol vehicle terrestre, marítim o aeri (carrosseria, finestres, portes, pneumàtics …)
–       Articles que continguin o siguin íntegrament de vidre, vidre, mirall o derivats.
–       Articles que continguin o siguin íntegrament de porcellana, ceràmica o derivats.
–       Tots els dispositius electrònics/informàtics que no s’enviïn en el seu embalatge original.
–       Productes desembalats o mal envasats
–       Televisió de més de 32 anys”
–       Plantes i llavors.
–       Mobiliari.
–       Mudances i semblants.
–       Articles que continguin o siguin íntegrament de porcellana, ceràmica o derivats.
–       Minerals i roques (marbre, pissarra, granit, quars, argila, etc.).
–       Antiguitats: objectes fabricats amb una data igual o superior a 50 anys. Articles tecnològics amb una data igual o superior a 20 anys.
 
 
Les conseqüències de l’incompliment de la prohibició anterior seran responsabilitat del client, tant si ha operat com a carregador, com a carregador o com a consignatari. Aquest incompliment donarà dret al transportista i / o a l’Operador a immobilitzar la mercaderia on es trobi, cobrar al client i facturar les despeses de retenció, fiança, multes, taxació, intervenció duanera, i qualssevol altres que s’acumulin per la seva culpa, inclosa la responsabilitat pels danys i perjudicis a tercers,i en cas queel client no els assumeixi,   Destruir-los   o  subhastar-los.
 
 
4.3 Embalatge i etiquetatge.
 
El client és responsable d’escoltar que els enviaments estan degudament empaquetats i etiquetats. L’Operador i el transportista real es reserva el dret de denegar mercaderies si, al seu parer, l’embalatge o etiquetatge és insuficient o inadequat per al tipus de transport al qual ha de ser sotmès l’enviament.
 
 
4.4 Documents que han d’acompanyar els béns
 
En els enviaments nacionals no és obligatori acompanyar altres documents a la mercaderia; Si estan obligats a fer un transport internacional.
El transport marítim internacional s’entén com aquell que té el seu origen i destinació en diferents estats. El Client ha d’assegurar quins són els requisits per a l’entrada i sortida d’enviaments des dels estats d’origen, destinació i trànsit, depenent del contingut de l’enviament; i acompanyar-lo amb els documents necessaris per al seu transport, el compliment dels procediments duaners i de seguretat. Ni l’Operador ni el transportista real seran responsables d’una declaració insuficient o errònia i si estan subjectes a multes o impostos, qualsevol despesa serà repercutit al client. La mercaderia és l’avalador dels deutes que es generen.  

5 Responsabilitats de l’operador


5.1 D’acord amb l’article 90.2 de la Llei 4/2015, de 15 de gener, de transport per carretera, l’Operador ha de contractar el transport en nom propi o en nom d’un tercer. Si ho fa en el seu propi nom, assumirà la responsabilitat del transportista real al client i la del client al transportista. Si ho fa en nom d’un tercer –el client– s’entendrà que no assumeix responsabilitats ni envers el transportista ni cap al client, actuant com a mer agent de comissió sense responsabilitat pels riscos del transport. Per defecte i llevat que s’indiqui expressament el contrari, l’operador sempre contractarà en nom del client i per tant, sense responsabilitat pel risc de transport, fins i tot si els documents de transport poguessin identificar l’Operador com a carregador,
 
5.2 Quan l’Operador contracti en nom del Client, el Client  serà responsable dels danys, pèrdues o retards en el lliurament de la mercaderia quan les causes de l’accident siguin imputables a la conducta intencional o negligent de l’Operador. En altres casos, s’estableix el vincle de responsabilitat entre el  transportista real i el client.
 
Si, excepcionalment, l’Operador  ha contractat en nom propi, i hi ha danys, pèrdues o retards en el lliurament de la mercaderia, l’Operador assumirà la mateixa responsabilitat cap al client que el transportista real enfront de l’operador, però mai superior a aquest. La demanda d’indemnització està limitada qualitativament i quantitativament per la llei –nacional o internacional– aplicable al mitjà de transport durant el qual es va produir l’incident. Si no es pot establir aquest moment, s’aplicarà la regla de transport més beneficiosa per al perjudicat. Es presumirà que s’ha realitzat un lliurament al destinatari en el qual no hi hagi reserves en condicions correctes.
 
 
5.3 En els termes aquí exposats, l’Operador respondrà de qui, en aplicació de la Llei i d’aquests GTC, sigui client, i també justifiqui el dany sofert per l’incident, o el seu subrogat legal o documental; i no a cap altra persona.
 
5.4 Quan les incidències que hagin causat danys, pèrdues o retards siguin conseqüència d’una decisió o procediment de les autoritats duaneres – en origen o destinació – ni el transportista real ni l’operador tindran cap responsabilitat.   Si, davant les autoritats duaneres o tercers, el transportista real o l’operador passen a ser responsables per qualsevol motiu, el deute es repercuteix al client.
 
 
5.5 Declaració d’especialinterèsen el lliurament. Els danys derivats d’un accident que s’ha produït durant el transport no són compensables. Si el client ho desitja, haurà de fer una Declaració d’Especial Interès en el lliurament, l’Operador l’accepta expressament, generar una sobrepressió per aquest concepte que s’evidenciarà en la factura, i establir el límit de compensació; sense la convergència d’aquests quatre elements, no es pot apreciar la declaració d’especial interès en el lliurament, i qualsevol reclamació per danys conseqüents inacceptables.
 
5.6 Declaració de valor: El client pot realitzar una Declaració de valor de l’enviament amb la qual el càlcul de la indemnització eventual no tindrà els límits d’indemnització legal sinó segons el valor declarat. Per a això, l’Operador haurà d’acceptar expressament aquesta declaració de valor, generar una sobrepressió per aquest concepte que s’evidenciarà en la factura, i establir el límit del valor compensatori; sense la convergència d’aquests quatre elements, no es pot apreciar la declaració de valor i qualsevol reclamació per danys i perjudicis per sobre dels límits legals, inacceptables.
 
 
5.7 L’Operador té la seva responsabilitat civil coberta per una pòlissa d’assegurança que cobreixi els seus passius i indemnitzacions legals, quan hagin de ser deguts.
 
L’Operador posa a disposició del seu client la contractació d’una Assegurança de danys a la mercaderia, de manera que es puguin cobrir els riscos del transport. El client haurà d’instruir l’Operador en aquest sentit, abonar la prima corresponent i indicar el nom del beneficiari; En cas contrari, aquests danys no estaran coberts.
 
5.8 Llevat que s’hagi acordat expressament una data de lliurament de l’enviament al destinatari -condició que haurà de ser per escrit i acceptada per l’operador- els terminis de lliurament dels enviaments es regiran per aquelles normes que siguin aplicables a cada modalitat.
 


6. Impediments per al lliurament


En l’execució del contracte de transport, s’entendrà que existeix un impediment per al lliurament quan la mercaderia sigui confiscada, o bloquejada per les autoritats del Port, aeroport o frontera, o per les autoritats duaneres, al lloc d’origen, destinació o trànsit, o en qualsevol escala. També s’entendrà que hi ha un impediment per al lliurament quan el destinatari de la mercaderia no es trobi, o els dengui totalment o parcialment, o quan, en ser necessari, no presenti el corresponent document de legitimació ni es negui a pagar franqueig o càrrega o qualsevol despesa associada al transport. En aquests casos, l’Operador o el transportista efectiu notificaran immediatament al client les instruccions i seran atesos sempre que sigui possible i el pagador assumeixi les despeses. En absència d’instruccions específiques o impossibilitat de complir-les, el transportista o operador efectiu podrà, a la seva millor discreció, ordenar la devolució a l’origen o ordenar el seu dipòsit en el lloc on es trobin o en un altre lloc, a costa i risc del client o de qui tingui dret a la mercaderia; o, promoure la seva venda o subhasta o fins i tot abandonar-los en el lloc on es troben o destruir-los. En tot cas, les despeses i despeses que es meritin aniran a càrrec del client, independentment del dret de disposició dels béns i la seva titularitat.


7. Obligacions del client


7.1 A través del Portal, el client ha de facilitar a l’Operador dades fiables sobre la identificació del destinatari, la naturalesa,el pes i lesmesures de la mercaderia i qui assumeix el pagament del transport. El client assumeix i es fa responsable de la idoneïtat de l’embalatge, i de la certesa de les dades descriptives de la mercaderia, pes, volum, quantitat i marques dels paquets. Especialment, assumeixen la responsabilitat de declarar la classificació de mercaderies perilloses, incompatibilitats, limitacions o característiques que puguin afectar la mercaderia durant el transport o puguin afectar altres mercaderies.
 
En els enviaments a aquells països que disposin de protocols de seguretat específics per a la importació o trànsit de mercaderies (EUA, per exemple), el client ha d’anticipar la documentació necessària; L’Operador no es fa responsable del compliment d’aquests procediments, més enllà de seguir la documentació que el client faciliti.
 
Qualsevol dany causat a la mercaderia, a tercers o als mitjans de transport o sobrecàrregues meritats per incompliment, irregularitat, inexactitud o omissió en aquestes declaracions o advertències, serà responsabilitat del client. Així mateix, es fa responsable de les despeses, retards, danys i perjudicis derivats de la verificació o inspecció de les dades declarades i/o de la mercaderia, que puguin ser acordades per successives o subcontractades Autoritats i/o transportistes en els diferents països pels quals transita la mercaderia.
 
En el cas que el transportista o l’Operador sospitin que la declaració del contingut de l’enviament no respon a la realitat, o de qualsevol altra irregularitat, el client l’autoritza a inspeccionar el paquet. Si no es confirma la sospita, les despeses aniran a càrrec de la persona que va decidir la inspecció; Si es confirma, les despeses aniran a càrrec del client.
 
7.2 Fins i tot si es deu al transport, el client assumeix el seu pagament si el destinatari no l’aten. Així mateix, es compromet a abonar a l’Operador o al transportista els recàrrecs addicionals que s’hagin generat en origen o destinació, ja sigui per culpa del destinatari o per culpa del carregador o consignador.
 
En cas d’impediments al lliurament, el client és responsable d’atendre i donar les instruccions oportunes per desbloquejar la situació, assumir el cost d’aquests i, en tot cas, assumir aquells altres que el retard o impossibilitat de lliurament generi, ja siguin ocupacions, emmagatzematge o retards, ja siguin multes, despeses de conservació i/o destrucció. L’autorització per a la destrucció de la mercaderia es considerarà concedida quan l’incident va ser notificat per l’Operador o pel Transportista, el client no va respondre ni va donar instruccions impossibles o no va assumir els costos de la incidència.
 
7.3 El transportista real ha d’informar al client aproximadament del dia i hora de recollida de la mercaderia a lliurar pel carregador o consignador,iaquests han d’estar disponibles quan la recollida hagi estat anunciada; si això no és possible, ha d’advertiral transportista que determini una nova cita per a larecollida. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la resolució del contracte, fins i tot abans que el transport hagi començat. 


8. Requisits


8.1 Llevat que la llei aplicable al contracte indiqui imperativament, o un termini o un sistema de còmput dels diferents períodes, el termini de prescripció de les actuacions per al cobrament de mercaderies i les despeses inherents al mateix, serà d’un any i començarà a comptar tres mesos des de la data de celebració del contracte,  o des del dia fixat en la factura com a data de pagament, sigui quina sigui posterior.
 
8.2 Qualsevol acció contra l’Operador en la qual es requereixi la seva responsabilitat en el transport també quedarà prohibida en el temps a l’any; en aquests casos, el termini començarà a córrer des del dia en què la mercaderia va ser lliurada al seu destí o havia de ser lliurada.
 
8.3 El termini perquè la persona amb dret a la mercaderia a exigir el lliurament expiri un any des de la data en què el transportista real li notifiqués la disposició o fes tot el possible per notificar-li-ho. Transcorregut aquest termini, la mercaderia no serà reclamable, i l’Operador i el transportista podran disposar de les mateixes segons ho considerin oportú, sense estar subjectes a cap procediment.


9. Protecció de dades personals i protecció del consumidor


Per donar compliment a la Llei 15/2003 de Protecció de   Dades(punt 1.4 d’aquests GSC), s’assenyala que, amb la celebració del contracte, el client accepta i autoritza a l’Operador a transmetre i facilitar a tercers les dades personals incloses en el seu contracte amb la finalitat que puguin gestionar i fer un seguiment dels enviaments; aquestes dades s’integraran,  també en una base de dades propietat de l’Operador, amb la finalitat de comunicar amb nous serveis i/o promocions. Si el client no desitja rebre informació i vol fer ús del seu dret a cancel·lació o rectificació, haurà de posar-se en contacte amb l’Operador a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o del propi plataforma, indicant la seva decisió.
 
Si el client ha de considerar-se consumitr a l’efecte de la Llei 13/2013 a què es refereix el punt 1.3 d’aquests GTC, es considerarà com a tal i la relació contractual estarà subjecta als requisits d’aquesta Llei, especialment s’aplicaran els articles 23 i 30.   Llei. Però l’operador rebutja la intervenció dels tribunals administratius, ja sigui la mediació o l’arbitratge.


10. Jurisdicció i legislació aplicable


Llevat que les parts hagin acordat el contrari, fet que s’ha d’acreditar per escrit, amb la signatura oportuna, i en un document que fa referència exclusivament a la modificació, l’atribució de jurisdicció i la Llei aplicable es resoldran d’acord amb les lleis processals o substantives vigents al Principat d’Andorra ja sigui d’origen nacional o internacional.

pagos

Contacte


    Reason for contact*


    You are*

    I accept the conditions and receive your newsletters.*
    You can unsubscribe at any time using the link in our Newsletter.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply